Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Στον «επενδυτικό» νόμο εισπρακτικές εταιρίες επιδοτούνται έως και 50% !

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ: Επενδυτικά έργα με προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 € επιδοτούνται σε ποσοστό επιδότησης έως και 50%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ: Από την 1η έως 31η Δεκεμβρίου 2012
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ: Ήδη ενεργές επιχειρήσεις ή και επιχειρήσεις που πρόκειται να ιδρυθούν.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Οι αποδεκτές δαπάνες αφορούν (ενδεικτικά) στα εξής : 1) Κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες ενοικίασης του χώρου όσο και οι δαπάνες διαμόρφωσης ή και...»περισσότερα εδώ...