Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις του δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ 2014 - 2020 που αφορά την Αγροτική Ανάπτυξη

Στοχευόμενα, πολυετή προγράμματα, τα οποία συντάσσονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, θα περιλαμβάνονται στο δεύτερο Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2014 - 2020.
Επιδίωξη του πυλώνα αυτού είναι η ξεχωριστή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών που εμφανίζει η ύπαιθρος σε κάθε κράτος μέλος, αναδεικνύοντας πάντα τον πολλαπλό ρόλο που έχει και πρέπει να έχει η γεωργία στην ανάπτυξη της υπαίθρου. «Ως προς τον δεύτερο πυλώνα, δυσμενής για τη χώρα μας είναι η πρόβλεψη μειωμένου ποσοστού - από 85% σε 75% - της ευ...»περισσότερα εδώ..