ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)


                                                                      
                                                                                                                                                   
                                                         
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

·          Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία της χορήγησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
·          Οι υπεύθυνες δηλώσεις - βεβαιώσεις πρέπει να είναι σε ισχύ, πρόσφατες, θα αναφέρουν ρητά τις ημερομηνίες που θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και σε ποιο μέρος και για ποια εμποροπανήγυρη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα δηλώνεται η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα σημειώνεται ο χώρος που θα παραχωρείται μόνο για την εγκατάσταση του λούνα παρκ.
2.    Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
3.    Σε περίπτωση παραχώρησης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία, και απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε..
4.    Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών με πρόσφατη ημερομηνία και για την συγκεκριμένη εγκατάσταση.
5.    Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με πρόσφατη ημερομηνία και για την συγκεκριμένη εγκατάσταση.
6.     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TUV HELLAS  .
7.    Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και δεν προκαλείται κίνδυνος στην αεροπλοΐα. με πρόσφατη ημερομηνία και για την συγκεκριμένη εγκατάσταση (Σε περίπτωση που το λούνα παρκ δεν διαθέτει τα παραπάνω τεχνικά μέσα, τότε θα προσκομίζετε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν γίνετε χρήση τέτοιου είδους ανυψωτικών κ.τ.λ. μέσων).
8.    Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.
9.    Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (βεβαίωση περί μη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο.
10.  Καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου θα ασκηθεί η δραστηριότητα (για όσο χρόνο θα ασκείται).
11.  Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής  για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου , δημοτικού χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών, κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

Με την υποβολή της σχετικής αίτησης και των ανωτέρω δικαιολογητικών, το αίτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου βάση της υπ΄αρ. 1/37698/3-4-2018 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης για αυτοψία στο συγκεκριμένο χώρο για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία  της εγκατάστασης, εννοείτε ότι θα έχουν τοποθετηθεί όλες οι κατασκευές πρώτα για να έρθει η τεχνική υπηρεσία να ελέγξει εάν απαιτείτε για την περαιτέρω ασφάλεια  ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά).
Μετά τη σχετική έκθεση της ανωτέρω υπηρεσίας βγαίνει η απαιτούμενη άδεια από τον Νόμο προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο (άρθρο 80 και 81 του ν. 3463/2006).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια αυτή ισχύει αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες ημέρες δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο χώρο για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε θρησκευτική εμποροπανήγυρη, είναι προσωπικές δεν μεταβιβάζονται. Σε περίπτωση μη νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από τη τεχνική υπηρεσία ή με ελλειπή δικαιολογητικά, ή παράβαση των όρων λειτουργίας τότε ο Δήμος δε θα χορηγεί την άδεια ή θα προβαίνει στην ανάκληση αυτής