Ανακατεύθυνση στο portal kavos news

Υπεγράφη σύμβαση ολοκλήρωσης εργασιών,για το σύγχρονο <<γεφύρι της Άρτας» της Αρκαδίας

                                             ΠΑΡΕΛΘΟΝ    ΟΙ     ΣΤΡΟΦΕΣ...                                                             Σε εννέα μήνες ολοκληρώνεται το Τμήμα Κουμπίλα – Λουλούδι,υπόσχεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου                                                                                                                                                                                                                        Παρελθόν οι στροφές της Κουμπίλας για το Άστρος
Έργο μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας χαρακτήρισε το οδικό τμήμα «Κουμπίλα – Λουλούδι», που θα βελτιώσει τον οδικό άξονα Τρίπολης – Άστρους, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 με την ανάδοχο εταιρεία.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΜΠΙΛΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ», προϋπολογισμού 5.300.000 €, υπογράφηκε με την εργοληπτική εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4%, στο διαγωνισμό που διεξήχθη την 24-04-2012 και επικυρώθηκε με την απόφαση 484/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 5.096.339 €. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες.

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι το Τμ. Συγκοινωνιακών έργων και Προϊσταμένη αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποπεράτωση δύο (2) ημιτελών γεφυρών μεγάλου ύψους, στις οποίες είχαν κατασκευασθεί μόνον τα βάθρα, και η ολοκλήρωση του τμήματος «ΚΟΥΜΠΙΛΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ» της οδού «ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ», σε συνολικό μήκος 2.040 μ. περίπου.

Η ολοκλήρωσή τους με την κατασκευή της ανωδομής, θα γίνει με ειδική τεχνολογία (χρήση εξοπλισμού CAROVARO).

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

· Ολοκλήρωση των ημιτελών ακροβάθρων και μεσοβάθρων των γεφυρών Γ2 και Γ3.

· Κατασκευή προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών καταστρώματος των δύο γεφυρών σε προβλεπόμενες παρακείμενες θέσεις.

· Τοποθέτηση των δοκών επί των βάθρων των γεφυρών με προώθηση με χρήση εξοπλισμού CAROVARO.

· Κατασκευή πλάκας καταστρώματος γεφυρών και πεζοδρομίων.

· Στεγάνωση γεφυρών με ειδικές μεμβράνες, τοποθέτηση εφεδράνων και αρμών συστολοδιαστολής.

· Κατασκευή μικρής έκτασης εργασιών οδοστρωσίας.

· Ολοκλήρωση πλευρικών διαμορφώσεων και των απαιτουμένων έργωναποστράγγισης για την ομαλή απορροή των ομβρίωνσε όλο το μήκος της οδού.

· Ολοκλήρωση των υπολοίπων ασφαλτικών στρώσεων και τηςασφαλτικής αντιολισθηράς στρώσης σε όλο το μήκος της οδού.

· Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης σε όλο το μήκος της οδού.

· Κατασκευή εργασιών πρασίνου – φύτευσης εκατέρωθεν των γεφυρών.

Στη θέση των γεφυρών το πλάτος της ανωδομής προσδιορίζεται ανά κατεύθυνση, από μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ, πλευρικό έρεισμα 0,75μ και πεζοδρόμιο πλάτους 1,25μ με δυνατότητα τοποθέτησης ιστών ηλεκτροφωτισμού επ’ αυτού. Έτσι το συνολικό πλάτος προσδιορίζεται σε 2*(3,50+0,25+0,75+1,25)=11,50μ.

Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού το πλάτος του οδοστρώματος προσδιορίζεται ανά κατεύθυνση, από μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ και πλευρικό έρεισμα 0,75μ. Έτσι το συνολικό πλάτος προσδιορίζεται σε 2*(3,50+0,25+0,75)=9,00μ. (ασφαλτικό)